Kết quả Nghiên cứu Khoa học và Sáng kiến cải tiến cấp Cơ sở đã được Sở Y tế thành phố Đà Nẵng và Bệnh Viện  Phụ sản - Nhi công nhận qua các năm từ năm 2012 đến năm 2015. (Tệp đính kèm)


Ngày đăng: 04/09/2017