I. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN
1. Điều kiện chung

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
- Từ đủ 18 tuổi trở lên;
- Có đơn đăng ký dự tuyển;
- Có lý lịch rõ ràng;
- Có văn bằng tốt nghiệp phù hợp với ngạch, chức danh nghề nghiệp và chuyên ngành đăng ký dự tuyển;
- Có các chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn của ngạch dự tuyển;
- Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ;
- Không thuộc những đối tượng sau: Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.
- Có hộ khẩu thường trú tại thành phố Đà Nẵng kể từ ngày thông báo xét tuyển trở về trước.
Những người không có hộ khẩu thưởng trú tại thành phố Đà Nẵng hoặc có hộ khẩu thường trú tại thành phố Đà Nẵng sau ngày thông báo xét tuyển, nếu đăng ký dự tuyển phải thuộc diện bác sĩ.
2. Điều kiện cụ thể
Ngoài các điều kiện chung, thí sinh dự tuyển phải đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn của ngạch và quy định cụ thể của đơn vị sự nghiệp tại Bảng mô tả vị trí, nhu cầu tuyển dụng viên chức kèm theo Thông báo này.

II. NGUYÊN TẮC, PHƯƠNG THỨC, NỘI DUNG, CÁCH TÍNH ĐIỂM VÀ XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN
1. Nguyên tắc xét tuyển
a) Chỉ tuyển dụng đủ số lượng chỉ tiêu còn thiếu so với chỉ tiêu biên chế được giao năm 2012;
b) Xét tuyển phải đảm bảo công khai, minh bạch, công bằng, khách quan, đúng pháp luật và được thông qua Hội đồng tuyển dụng viên chức của Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng;
c) Người được tuyển dụng phải đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện quy định và được bố trí đúng ngạch, vị trí, chức danh đăng ký dự tuyển;
d) Điểm kết quả học tập và điểm tốt nghiệp của người dự tuyển được tính trên cơ sở kết quả học tập ở ngạch, vị trí, chức danh có nhu cầu tuyển dụng (vị trí tuyển dụng yêu cầu trình độ nào thì điểm kết quả học tập được tính trên cơ sở kết quả học tập ở trình độ đó);
e) Chỉ tổ chức xét tuyển đối với những người đã đạt kết quả tại vòng sơ tuyển (nếu tổ chức vòng sơ tuyển);
2. Phương thức xét tuyển
Căn cứ số lượng hồ sơ đăng ký dự tuyển và chỉ tiêu tuyển dụng, việc tổ chức tuyển dụng tiến hành theo 2 hình thức:
2.1.  Xét tuyển đặc cách
Xét tuyển đặc cách theo quy định tại Điểm a, Điểm b, Khoản 1, Điều 14, Nghị định số 29/NĐ-CP đối với người đảm bảo các điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức theo quy định hiện hành và thuộc các đối tượng sau:
- Tốt nghiệp đại học trở lên, có thời gian công tác từ đủ 36 tháng trở lên làm công việc phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng (không tính thời gian tập sự, thử việc), trong thời gian công tác 02 năm gần nhất không vi phạm pháp luật đến mức bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng ngay được yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển dụng;
- Tốt nghiệp Tiến sĩ, Thạc sĩ, đại học loại giỏi, xuất sắc trong và ngoài nước, hợp đồng lao động theo chính sách thu hút, chính sách nguồn nhân lực chất lượng cao của UBND thành phố Đà Nẵng, có chuyên ngành đào tạo, có kinh nghiệm công tác phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng từ đủ 12 tháng trở lên, được đánh giá xếp loại cuối năm đạt từ loại tốt trở lên.
Giám đốc Bệnh viện Phụ sản – Nhi có trách nhiệm thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch để đánh giá về điều kiện, tiêu chuẩn trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của người được xét tuyển đặc cách theo quy định hiện hành, báo cáo kết quả xét tuyển đặc cách về cơ quan có thẩm quyền để xem xét, phê duyệt.
Trong trường hợp có nhiều người đủ điều kiện, tiêu chuẩn xét tuyển đặc cách cho một vị trí cần tuyển thì Hội đồng tuyển dụng thực hiện việc xét tuyển theo quy định tại Điều 11 và Điều 13, Nghị định số 29/NĐ-CP.
2.2.    Xét tuyển
Sau khi xét tuyển đặc cách, căn cứ số chỉ tiêu còn lại và số hồ sơ đăng ký dự tuyển Hội đồng tuyển dụng viên chức Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng tiếp tục thực hiện xét tuyển theo quy định hiện hành.
a) Nếu số lượng hồ sơ đăng ký dự tuyển lớn hơn 2 lần so với chỉ tiêu tuyển dụng còn lại thì tiến hành sơ tuyển để lựa chọn các trường hợp đảm bảo các điều kiện tham gia vòng xét tuyển.
– Nội dung sơ tuyển:
+ Ngành dự tuyển phù hợp với yêu cầu, tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch, vị trí dự tuyển.
+ Kết quả học tập ở bậc Đại học, Cao đẳng, Trung học của người dự tuyển phù hợp với yêu cầu của ngạch, vị trí chức danh có nhu cầu tuyển dụng, bao gồm:
• Điểm học tập;
• Điểm tốt nghiệp hoặc điểm bảo vệ luận văn (sau đây gọi là điểm tốt nghiệp)
- Kết quả sơ tuyển: Người đạt kết quả của vòng sơ tuyển là những người đạt yêu cầu, tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch dự tuyển và có số điểm kết quả học tập (bao gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp) theo thứ tự từ cao xuống thấp bằng hoặc nhỏ hơn 02 lần chỉ tiêu của vị trí tuyển dụng.
Nếu có nhiều người bằng điểm nhau ở chỉ tiêu cuối cùng trong từng vị trí thì Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng xem xét, quyết định người đạt kết quả vòng sơ tuyển.
b) Xét tuyển để lựa chọn người trúng tuyển trong số người đạt kết quả vòng sơ tuyển.
Điểm kết quả xét tuyển của người dự tuyển bao gồm: Điểm học tập, điểm tốt nghiệp, điểm phỏng vấn sát hạch xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp theo từng nhóm đối tượng cụ thể như sau:
- Nhóm 1: Có bằng tốt nghiệp đại học từ loại khá trở lên thuộc nhóm đối tượng theo Đề án 922 của UBND thành phố;
- Nhóm 2: Có học vị thạc sĩ (có bằng đại học loại khá trở lên); tốt nghiệp đại học loại giỏi (hệ chính quy, tập trung công lập) có chuyên ngành đào tạo, kinh nghiệm công tác phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng từ đủ 12 tháng trở lên, kết quả đánh giá xếp loại cuối năm đạt từ loại tốt trở lên;
- Nhóm 3: Có chuyên ngành đào tạo, có kinh nghiệm công tác trong ngành, lĩnh vực đăng ký dự tuyển phù hợp với ngạch, chức danh có nhu cầu tuyển dụng, đáp ứng ngay được yêu cầu, vị trí cần tuyển dụng; kết quả đánh giá xếp loại cuối năm đạt từ loại tốt trở lên;
- Nhóm 4: Những trường hợp còn lại.
* Khi tiến hành xét tuyển sẽ ưu tiên thứ tự từ cao xuống thấp (từ nhóm 1 xuống nhóm 4), nếu xét hết nhóm trên mà còn chỉ tiêu thì tiếp tục xét tiếp nhóm dưới.
3. Nội dung xét tuyển
a) Xét kết quả học tập bao gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp của người dự tuyển;
b) Kiểm tra sát hạch người dự tuyển thông qua phỏng vấn về luật viên chức,  luật khám chữa bệnh và chuyên môn đối với đối tượng đại học trở lên; thực hành về chuyên môn đối với đối tượng dưới đại học.
4. Cách tính điểm
a) Điểm học tập được xác định bằng trung bình cộng kết quả học tập các môn học trong toàn bộ quá trình học tập của người xét tuyển ở trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1.
b) Điểm tốt nghiệp được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn thi tốt nghiệp hoặc điểm bảo vệ luận văn của người được dự tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1.
c) Trường hợp người dự tuyển được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì tính điểm học tập đồng thời là điểm tốt nghiệp và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 2.
d) Điểm phỏng vấn, thực hành được tính theo thang điểm 100, tính hệ số 2.
e) Kết quả xét tuyển là tổng số điểm của điểm học tập, điểm tốt nghiệp, điểm  thực hành theo quy định tại Điểm a, Điểm b và Điểm d, Khoản 4, Mục II của Thông báo này.
Trường hợp người dự tuyển được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì kết quả xét tuyển là tổng số điểm được tính tại Điểm c, Điểm d, Khoản 4, Mục II của Thông báo này.
5. Xác định người trúng tuyển
Người trúng tuyển viên chức tại Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng phải đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại Mục I của Thông báo này và đảm bảo các điều kiện sau đây:
5.1. Trúng tuyển đặc cách: Đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định và được Hội đồng xét trúng tuyển đặc cách theo quy định tại Điểm 2.1, Khoản 2, Mục II của Thông báo này.
5.2. Trúng tuyển qua xét tuyển
a) Có điểm học tập, điểm tốt nghiệp và điểm  thực hành, mỗi loại đạt từ 50 điểm trở lên;
b) Có kết quả xét tuyển cao hơn theo từng nhóm thứ tự ưu tiên quy định tại Tiết b, Điểm 2.2, Khoản 2, Mục II của Thông báo này.
Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả xét tuyển bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có điểm thực hành cao hơn là người trúng tuyển; nếu điểm thực hành bằng nhau thì Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng quyết định người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên sau:
-  Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động;
- Thương binh;
- Người hưởng chính sách như thương binh;
- Con liệt sĩ;
- Con thương binh;
- Con của người hưởng chính sách như thương binh;
- Người dân tộc ít người;
- Đội viên thanh niên xung phong;
- Đội viên tri thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ;
- Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự;
- Người dự tuyển là nữ.
Trường hợp vẫn không xác định được người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên trên thì Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng quyết định người trúng tuyển.
c) Không bảo lưu kết quả xét tuyển theo Thông báo này cho các kỳ xét tuyển lần sau.

III. THỜI GIAN XÉT TUYỂN
3.1. Thông báo tuyển dụng trên Đài truyền hình DRT, Báo Đà Nẵng và trên Website Sở Y tế; phát và thu nhận hồ sơ dự tuyển: từ ngày 26/12/2012 đến hết ngày 22/01/2013;
3.2. Kiểm tra hồ sơ dự tuyển: từ ngày 23/01/2013 đến ngày 08/02/2013;
3.3. Tổ chức sơ tuyển: từ ngày 18/02/2013 đến ngày 22/02/2013 và công khai danh sách các thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển;
3.4. Tổ chức kiểm tra thực hành đối với các thí sinh đủ điều kiện: từ ngày 25/02/2013 đến ngày 08/3/2013;
3.5. Tổ chức xét tuyển: từ ngày 11/3/2013 đến ngày 22/3/2013 và công khai điểm kết quả học tập, điểm phỏng vấn của thí sinh tại trụ sở Bệnh viện;
3.6. Nhận đơn phúc khảo của người dự tuyển: từ ngày 25/3/2013 đến ngày hết ngày 05/4/2013.
3.7. Tổ chức chấm phúc khảo: từ ngày 08/4/2013 đến ngày 12/4/2013 (có thể kết thúc trước thời gian dự kiến).
3.8. Báo cáo, đề nghị cấp có thẩm quyền phê duyệt kết quả xét tuyển;
3.9. Thông báo kết quả tuyển dụng: sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

IV. HỒ SƠ DỰ TUYỂN
Hồ sơ dự tuyển theo mẫu được phát hành tại phòng Tổ chức – Hành chính, Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng từ ngày 26/12/2012 đến hết ngày 22/01/2013;
Hồ sơ bao gồm:
- Đơn đăng ký dự tuyển;
- Bản khai sơ yếu lí lịch có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
- Bản sao:
+ Giấy khai sinh hoặc chứng minh nhân dân hợp pháp;
+ Hộ khẩu thường trú (đối với những người có hộ khẩu thường trú tại thành phố Đà Nẵng)
+ Văn bằng tốt nghiệp chuyên môn, nghiệp vụ hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp (đối với người tốt nghiệp năm 2012); bản sao hợp pháp chứng chỉ đào tạo bồi dưỡng phù hợp với ngạch đăng ký thi tuyển (Khi trúng tuyển phải xuất trình bản chính để kiểm tra)
+ Bảng điểm kết quả học tập;
+ Các giấy tờ liên quan đến tiêu chuẩn điểm ưu tiên và điều kiện ưu tiên xét tuyển (nếu có)
- 01 bì thư có ghi địa chỉ và dán tem
Tiếp nhận hồ sơ tại phòng Tổ chức – Hành chính Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng trong các ngày làm việc từ ngày 26/12/2012 đến 17 giờ 30 phút ngày 22/01/2013 (buổi sáng từ 8 giờ đến 10 giờ 30 phút; buổi chiều từ 14 giờ đến 16 giờ 30 phút)

V. LỆ PHÍ DỰ TUYỂN
Thực hiện theo Thông tư liên tịch số 163/2010/TTLT-BTC-BNV ngày 20 tháng 10 năm 2010 của Liên Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ về hướng dẫn mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi tuyển và phí dự thi nâng ngạch công chức, viên chức.
Lệ phí dự tuyển:  260.000 đồng/hồ sơ.

VI. CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG
Tổng số chỉ tiêu xét tuyển: 83 người.
Chỉ tiêu tuyển dụng từng vị trí cụ thể trong Bảng mô tả công việc sau:

S
T
T
Vị trí việc làm cần tuyển dụng Số lượng
cần tuyển
Nhiệm vụ cụ thể, nội dung công việc được phân sau khi trúng tuyển Yêu cầu hiểu biết Yêu cầu trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ Phân công, bố trí tại khoa, phòng
1 Bác sỹ 18 Khám, điều trị
bệnh nhân
Ngoại ngữ B
Tin học Văn phòng
Tốt nghiệp Đại học Y,
đã qua thời gian tập  sự từ 09 tháng trở lên
Các khoa lâm sàng và
cận lâm sàng
2 Điều dưỡng Đại học 1 Chăm sóc bệnh nhân Ngoại ngữ B
Tin học Văn phòng
Tốt nghiệp Cử nhân điều dưỡng, đã qua thời gian tập sự từ 12 tháng trở lên Các khoa lâm sàng
3 Điều dưỡng Trung cấp 26 Chăm sóc bệnh nhân Ngoại ngữ A
Tin học Văn phòng
Tốt nghiệp trung cấp điều dưỡng (hoặc Y sĩ có bằng chuyển đổi) đã qua thời gian tập sự từ 06 tháng trở lên Các khoa lâm sàng
4 Hộ sinh Đại học 1 Chăm sóc bệnh nhân Ngoại ngữ B
Tin học Văn phòng
Tốt nghiệp Cử nhân hộ sinh,
đã qua thời gian tập sự từ 12 tháng trở lên
Các khoa lâm sàng
5 Hộ sinh trung cấp 28 Chăm sóc bệnh nhân Ngoại ngữ A
Tin học Văn phòng
Tốt nghiệp trung cấp Hộ sinh,
đã qua thời gian tập sự từ 06 tháng trở lên
Các khoa lâm sàng
6 Kỹ thuật viên Y
Đại học
2 Xét nghiệm Ngoại ngữ B
Tin học Văn phòng
_ Tốt nghiệp đại học ngành Kỹ thuật y học, đã qua thời gian tập sự từ 06 tháng trở lên
_ Tốt nghiệp đại học ngành Công nghệ sinh học, có chứng chỉ hỗ trợ sinh sản, đã qua thời gian tập sự từ 06 tháng trở lên
1  Khoa cận lâm sàng
1  phòng Hiếm muộn
7 Kỹ thuật viên
trung cấp Y
2 Xét nghiệm Ngoại ngữ A
Tin học Văn phòng
Tốt nghiệp trung cấp kỹ thuật y học, đã qua thời gian tập sự từ 06 tháng trở lên Các khoa cận lâm sàng
8 Dược sỹ Đại học 1 Chuyên môn về dược Ngoại ngữ B
Tin học Văn phòng
Tốt nghiệp Dược sỹ đại học,
đã qua thời gian tập sự từ 12 tháng trở lên
Khoa Dược
9 Kỹ thuật viên trung cấp 1 Trực tổng đài Ngoại ngữ A
Tin học Văn phòng
Tốt nghiệp trung cấp kỹ thuật trở lên, đã qua thời gian tập sự từ 06 tháng trở lên Tổ chức-Hành chính
10 Kỹ sư 1 Phụ trách môi trường
Bệnh viện
Ngoại ngữ B
Tin học Văn phòng
Tốt nghiệp đại học về công nghệ môi trường, đã qua thời gian tập sự từ 12 tháng trở lên  Tổ chức-Hành chính
11 Chuyên viên 2 Văn thư,
Quản lý hồ sơ,
thống kê báo cáo…
Ngoại ngữ B
Tin học Văn phòng
_Tốt nghiệp Học viện Hành chính ngạch Chuyên viên
_ Tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác, đã qua thời gian tập sự ở vị trí tuyển dụng từ 12 tháng trở lên
Tổ chức-Hành chính
Tổng cộng 83        

Ngày đăng: 01/01/2013