Tìm kiếm danh mục kỹ thuật
Tên Đơn vị Giá bảo hiểm Giá viện phí Giá yêu cầu
Khối hồng cầu từ 250ml máu toàn phần (180 ml) 885000.00 885000.00 885000.00
Dịch vụ sữa 495000.00
EBV-DNA (Roche –Đ. Lượng) 931000.00 931000.00
(slss) Siêu âm tim Doppler tim, van tim Lần 233000.00 219000.00
Giường Ngoại khoa loại 1 Hạng I - Khoa Phụ sản Ngày 339000.00 300000.00
Cơm Gà 20.000 0.00
Cơm Gà 30.000 0.00
Bún 20.000 0.00
Bún 30.000 0.00
Mỳ Quảng 20.000 0.00