Tìm kiếm danh mục kỹ thuật
Tên Đơn vị Đơn giá Loại giá
Ghi điện tim cấp cứu tại giường Lần 35400.00 Giá BHYT
Ghi điện tim cấp cứu tại giường Lần 35400.00 Giá Viện Phí
Đặt catheter tĩnh mạch ngoại biên (Chỉ áp dụng với người bệnh ngoại trú; chưa bao gồm thuốc và dịch truyền.) Lần 22800.00 Giá Viện Phí
Đặt catheter tĩnh mạch ngoại biên (Chỉ áp dụng với người bệnh ngoại trú; chưa bao gồm thuốc và dịch truyền.) Lần 22800.00 Giá BHYT
Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm 01 nòng Lần 664000.00 Giá BHYT
Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm 01 nòng Lần 664000.00 Giá Viện Phí
Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm nhiều nòng Lần 1137000.00 Giá Viện Phí
Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm nhiều nòng Lần 1137000.00 Giá BHYT
Đặt catheter động mạch (Đặt catheter động mạch theo dõi huyết áp liên tục.) Lần 1379000.00 Giá BHYT
Đặt catheter động mạch (Đặt catheter động mạch theo dõi huyết áp liên tục.) Lần 1379000.00 Giá Viện Phí