Tìm kiếm danh mục kỹ thuật
Tên Đơn vị Đơn giá Loại giá
Ghi điện tim cấp cứu tại giường Lần 32000.00 Giá Viện Phí
Ghi điện tim cấp cứu tại giường Lần 32800.00 Giá BHYT
Đặt catheter tĩnh mạch ngoại biên (Chỉ áp dụng với người bệnh ngoại trú; chưa bao gồm thuốc và dịch truyền.) Lần 21400.00 Giá BHYT
Đặt catheter tĩnh mạch ngoại biên (Chỉ áp dụng với người bệnh ngoại trú; chưa bao gồm thuốc và dịch truyền.) Lần 21000.00 Giá Viện Phí
Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm 01 nòng Lần 649000.00 Giá Viện Phí
Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm 01 nòng Lần 653000.00 Giá BHYT
Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm nhiều nòng Lần 1126000.00 Giá BHYT
Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm nhiều nòng Lần 1122000.00 Giá Viện Phí
Đặt catheter động mạch (Đặt catheter động mạch theo dõi huyết áp liên tục.) Lần 1363000.00 Giá Viện Phí
Đặt catheter động mạch (Đặt catheter động mạch theo dõi huyết áp liên tục.) Lần 1367000.00 Giá BHYT