Tìm kiếm danh mục kỹ thuật
Tên Đơn vị Giá bảo hiểm Giá viện phí Giá yêu cầu
Huyết tương tươi đông lạnh 200ml Túi 296000.00 296000.00 296000.00
Phí vận chuyển máu và chế phẩm máu Túi 12519.00 12519.00
Khối hồng cầu từ 350 ml máu toàn phần (230 ml) Túi 1003000.00 1003000.00 1003000.00
Double test lần 350000.00 350000.00
Gây Mê Khác lần 761000.00 761000.00
Sữa mẹ thanh trùng 1ml ml 1300.00 1300.00
Đo âm ốc tai (OAE) chẩn đoán (VP) lần 60000.00
Định lượng G6PD (VP) 83100.00
Phí vận chuyển mẩu xét nghiệm ra Huế lần 99000.00
Phí vận chuyển mẩu xét nghiệm vào HCM/ Hà nội lần 133000.00