Tìm kiếm danh mục kỹ thuật
Tên Đơn vị Giá bảo hiểm Giá viện phí Giá yêu cầu
HBsAg test nhanh(VP) COI 55400.00
HCV Ab test nhanh(VP) 55400.00
Sữa mẹ thanh trùng 1000ml ml 1300000.00 1300000.00
Sữa mẹ thanh trùng dưới 50ml ml 65000.00 65000.00
Sữa mẹ thanh trùng 50ml đến dưới 60ml ml 78000.00 78000.00
Sữa mẹ thanh trùng 60ml đến dưới 70ml ml 91000.00 91000.00
Sữa mẹ thanh trùng 70ml đến dưới 80ml ml 104000.00 104000.00
Sữa mẹ thanh trùng 80ml đến dưới 90ml ml 117000.00 117000.00
Sữa mẹ thanh trùng 90ml đến dưới hoặc bằng 100ml ml 130000.00 130000.00
Sữa mẹ thanh trùng trên 100ml ml 1300.00 1300.00