Tìm kiếm danh mục kỹ thuật
Tên Đơn vị Giá bảo hiểm Giá viện phí Giá yêu cầu
Thanh toán tạm ứng bộ áo quần bệnh nhân phụ sản Lần 160000.00
Phim Xquang 50000.00
Giường nội khoa loại 1 - Khoa Hồi Sức Cấp Cứu 226500.00 255300.00
(SSLS) Định lượng G6PD Lần 80100.00
(slss) Xét nghiệm 17-OHP Lần 135000.00
(slss) Định lượng TSH Lần 60100.00
(slss) Đo âm ốc tai (OAE) Lần 60000.00
Đo ACT 190000.00
Coronavirus Real-time PCR 748000.00
Huyết tương tươi đông lạnh 150ml Túi 189000.00 189000.00 189000.00