Tìm kiếm danh mục kỹ thuật
Tên Đơn vị Giá bảo hiểm Giá viện phí Giá yêu cầu
Thở Oxy 2000.00 2000.00
Ăn dinh dưỡng 10000.00
Ăn dinh dưỡng 15000.00
Khối tiểu cầu 1 đơn vị (từ 250ml máu toàn phần) Túi 145000.00 145000.00 145000.00
Khối tiểu cầu 2 đơn vị (từ 500ml máu toàn phần) Túi 301000.00 301000.00 301000.00
Khối tiểu cầu 3 đơn vị (từ 750ml máu toàn phần) Túi 461000.00 461000.00 461000.00
Khối tiểu cầu 4 đơn vị (từ 1000ml máu toàn phần) Túi 578000.00 578000.00 578000.00
Tủa lạnh thể tích 50ml (từ 1000ml máu toàn phần) Túi 369000.00 369000.00 369000.00
Huyết tương giàu tiểu cầu 100ml từ 250ml máu toàn phần Túi 219000.00 219000.00 219000.00
Máu toàn phần 250 ml Túi 888000.00 888000.00 888000.00