Tìm kiếm danh mục kỹ thuật
Tên Đơn vị Giá bảo hiểm Giá viện phí Giá yêu cầu
Đặt và tháo dụng cụ tử cung lần 233000.00
Gói VTYT 6000 6000.00
Vật lý trị liệu hô hấp 31100.00
SD test Rapid TB 45000.00
Treponema Pallidum TPHA định tính (hóa phát quang) S/CO 90000.00
Định Lượng Glucose [Máu] (VP) 21800.00
Định nhóm máu hệ ABO, Rh(D) (Kỹ thuật Scangel/Gelcard trên máy tự động) (VP) 89000.00
HBsAg miễn dịch tự động(VP) S/CO 77300.00
HCV Ab miễn dịch tự động(VP) S/CO 123000.00
HIV Ag/Ab miễn dịch tự động(VP) S/CO 135000.00