PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

Địa chỉ: Tầng 1 – Khu D – Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng

Điện thoại: 0236. 3957.666

Email: tccb.bvpsndn.2021@gmail.com

Phòng Tổ chức cán bộ được thành lập theo Quyết định số 158/QĐ-BVPSNĐN ngày 24/3/2016 của Giám đốc Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng

1.     Tổ chức nhân sự

Tổng số: 07 viên chức và người lao động, gồm: 01 trưởng phòng , 01 phó trưởng phòng và 05 nhân viên có trình độ đại học trở lên.

                                                                       

                                                                        Tập thể Phòng Tổ chức cán bộ

2.     Chức năng, nhiệm vụ

Phòng Tổ chức cán bộ là phòng nghiệp vụ, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về tổ chức thực hiện công tác tổ chức, cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

Nhiệm vụ: thực hiện các nhiệm vụ được quy định trong Quy chế Bệnh viện, ban hành theo Quyết định số 1895/1997/QĐ-BYT ngày 19/9/1997 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Cụ thể như:

-       Căn cứ vào nhiệm vụ chung của bệnh viện, lập kế hoạch tổ chức bộ máy, sắp xếp nhân lực, tổ chức thi tuyển nhân lực để trình Giám đốc xét duyệt và tổ chức thực hiện.

-       Tổ chức thực hiện công tác cán bộ, quản lý hồ sơ lý lịch theo phương pháp khoa học, thống kê báo cáo theo quy định.

-       Xây dựng lề lối làm việc và quan hệ công tác giữa các khoa phòng, trình Giám đốc Bệnh viện xét duyệt, tổ chức thực hiện.

-       Tổ chức thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quan hệ chặt chẽ với các tổ chức Đảng, chính quyền địa phương để phối hợp công tác trong công việc có liên quan.

-       Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách nhà nước, của ngành y tế đối với mọi thành viên và người bệnh trong Bệnh viện.

-       Phối hợp với các đoàn thể quần chúng tổ chức phong trào thi đua, các đợt học tập thời sự, chính trị, ..., chính sách, văn hóa, ngoại ngữ,... để nâng cao y đức, tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ.

-       Phối hợp với các khoa, phòng chức năng đề xuất với Giám đốc Bệnh viện giải quyết những vấn đề có liên quan đến người bệnh thuộc diện chính sách xã hội.

-       Nắm tình hình, tâm tư nguyện vọng của mọi thành viên trong Bệnh viện để đề xuất với Giám đốc xem xét.

3.     Các bộ phận

- Quản lý nhân lực:

+ Lao động tiền lương - Quản lý hồ sơ nhân lực;

+ Tuyển dụng, lương, chế độ, chính sách;

+ Công tác cán bộ, đề bạt, thi đua, khen thưởng, kỷ luật.

+ Quy hoạch cán bộ;

+ Đào tạo,…

 

- Tổ chức bộ máy và Bảo vệ chính trị nội bộ.