Địa chỉ: Tầng 1 – Khu D – Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng
Điện thoại: 0236. 3957.715

Phòng Kế hoạch tổng hợp được thành lập theo Quyết định số 161/QĐ-BVPSNĐN ngày 24/3/2016 của Giám đốc Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng. 

1. Tổ chức nhân sự

Tổng số: 25 cán bộ, viên chức, gồm: 01 trưởng phòng, và 23 nhân viên.

 

Trưởng phòng
BSCKI. Bùi Thị Minh Hiền

 


2. Chức năng, nhiệm vụ

Phòng Kế hoạch tổng hợp là phòng nghiệp vụ, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về kế hoạch hoạt động của khoa, phòng; đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện quy chế Bệnh viện; tổ chức chỉ đạo công tác nghiệpvụ chuyên môn Bệnh viện.

Nhiệm vụ:thực hiện các nhiệm vụ được quy định trong Quy chế Bệnh viện, ban hành theo Quyết định số 1895/1997/QĐ-BYT ngày 19/9/1997 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Cụ thể như:

- Căn cứ vào nhiệm vụ của bệnh viện, hướng dẫn các khoa, phòng, trung tâm lập kế hoạch thực hiện các mặt hoạt động của Bệnh viện.

- Tổ chức, theo dõi, đôn đốc, đánh giá hiệu quả việc thực hiện kế hoạch quy chế bệnh viện để báo cáo Giám đốc xem xét, chi đạo.

- Tổng kết đánh giá công tác chuyên môn.

- Tổ chức việc điều hòa phối hợp công tác giữa các khoa, phòng trong bệnh viện, giữa bệnh viện với các cơ quan có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác khám bệnh chữa bệnh của bệnh viện.

- Phối hợp với Phòng Chỉ đạo tuyến – Đào tạo và Hợp tác quốc tế để chỉ đạo và hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho tuyến dưới.

- Đảm bảo việc lưu trữ, thống kê, khai thác hồ sơ bệnh án theo quy định.

- Tổ chức công tác thường trực toàn bệnh viện.

- Xây dựng quy hoạch phát triển chuyên môn kỹ thuật của bệnh viện để trình giám đốc xét duyệt và báo cáo cấp trên.

- Định kỳ sơ kết, tổng kết công tác điều trị, báo cáo giám đốc và cơ quan cấp trên.

- Chuẩn bị các phương án phòng chống thiên tai, thảm họa và các trường hợp bất thường khác để trình giám đốc và các tổ chức thực hiện.

3. Các bộ phận

+ Lưu trữ Hồ sơ bệnh án;

+ Quản lý thủ tục khám chữa bệnh: cấp số ID, lấy số hồ sơ, đăng ký bảo hiểm y tế;

+ Chống thất thoát trong điều trị;

+ Xây dựng kế hoạch và quản lý công tác khám chữa bệnh.