Điện thoại: 0236.3957.702/703

Khoa Sơ sinh Cấp cứu – Hồi sức tích cực và Bệnh lý được thành lập theo Quyết định số 164/QĐ-BVPSNĐN ngày 24/3/2016 của Giám đốc Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng

1. Tổ chức nhân sự

Tổng số: 78 cán bộ, viên chức, gồm: 01phó trưởng khoa, 01 điều dưỡng trưởng khoa và 76 nhân viên.


Phó Trưởngkhoa
ThS.BS. Nguyễn Thị Thu Phương


Điều dưỡng trưởng khoa
CN. Hoàng Thị Thanh Tâm


2. Chức năng, nhiệm vụ 
Khoa Sơ sinh Cấp cứu-Hồi sức tích cực và Bệnh lý là khoa lâm sàng tiếp nhận điều trị, cấp cứu, hồi sức tích cực và chăm sóc các bé sơ sinh có bệnh lý, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về tổ chức thực hiện các hoạt động điều trị và chăm sóc các bé sơ sinh. 
Khoa có nhiệm vụ:cấp cứu, hồi sức tích cực vàđiều trị bệnh cho trẻ sơ sinh; phòng bệnh: theo dõi sức khỏe, chích ngừa cho các trẻ em tại phòng khám khi có đủ điều kiện; đào tạo về lĩnh vực nhi sơ sinh; nghiên cứu khoa học, chỉ đạo tuyến theo phân công của bệnh viện về sơ sinh; hợp tác quốc tế.

3. Các bộ phận
- Sơ sinh cấp cứu và hồi sức tích cực;
- Sơ sinh bệnh lý.